Mesafeli Satış Sözleşmemiz

Madde 1- Taraflar

Tanımlar: Bu sözleşme, taraflar arasında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) kapsamında yapılmıştır. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için)
Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)
Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu
Hizmet Sağlayıcı: Bahar Yıldırım
Katılımcı: Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti satın alan, edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi
Site: Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesi
Taraflar: Hizmet Sağlayıcı ve Katılımcı
Sözleşme: Hizmet Sağlayıcı ve Katılımcı arasında akdedilen işbu sözleşme

Hizmet Sağlayıcı: Bahar Yıldırım

Adres: Bahcelievler Mahallesi, Albay Ibrahim Karaoğlanoğlu Sok, Arda Ap. No:9

Telefon: –

E-Posta: info@baharyildirim.com.tr

Hizmeti Satın Alan: Katılımcı

Adı Soyadı/Ünvanı:

Telefon:

E-Posta:

İletişim Adresi:

Fatura Bilgileri:

Bundan böyle Bahar Yıldırım ve Katılımcı “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur. İşbu sözleşmenin konusu, Bahar Yıldırım’ın, Katılımcı’ya hizmet satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- Hizmet Detayları

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

–        Sertifika Programları, Seminerler, Etkinlik ve Eğitimler

–        Çalıştaylar ve Zirveler

–        Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Organizasyonları

–        Online Eğitimler

–        Satış Fiyatı, Ödeme Şekli

Madde 4 – Hizmetin İfası ve İfa Şekli

4.1 Hizmet, Bahar Yıldırım’ın 3. kişilerce anlaştığı, Katılımcı’ya bildirilen adreslerde ve bildirilen tarihte ifa edilecektir. İfa anında Katılımcı’nın ifa yerinde bulunmaması halinde Bahar Yıldırım edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşme’nin Katılımcı tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Bahar Yıldırım’ın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Bahar Yıldırım’ın konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

Madde 5 – Genel Hükümler

5.1 Katılımcı, Bahar Yıldırım’ın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.baharyildirim.com.tr/online-egitim sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu sözleşme kurulmuş ve Katılımcı, sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 Bahar Yıldırım, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak www.baharyildirim.com.tr/online-egitim‘de yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Eğitim içeriği, eğitim esnasında, Bahar Yıldırım’ın organizasyon dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 Bahar Yıldırım, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5 Bahar Yıldırım, eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Katılımcı’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için Bahar Yıldırım’a Katılımcı’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.6 Katılımcı tarafından eğitim katılım formu ve katılım ücreti ödenmesini eksiksiz yapılması ile Bahar Yıldırım, Katılımcının vermiş olduğu e-posta veya cep telefonu ile iletişime geçecektir. Katılımcının vermiş olduğu e-posta , ad-ve soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış verilmesi halinde tüm sorumluluk Katılımcı’da olacaktır. Bahar Yıldırım, Katılımcı tarafından gönderilen e-postanın kendisine ulaşmaması, verilen cep telefonlarına ulaşılmaması , sertifikalarda yazılacak isim ve soyadının yanlış verilmesi halinde herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

5.7 Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen Bahar Yıldırım’ın tasarrufundadır.

5.8 Taraflar, sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.9 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Taraflar arasında okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu sözleşme ilgili etkinliklerin hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 6 – Hizmet Bedelinin Ödenmesi

6.1. Katılımcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi,  taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Katılımcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Katılımcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, Bahar Yıldırım ,hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

Madde 7 – Cayma Hakkı

Katılımcı, sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma bildirimini Bahar Yıldırım’a bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumunda veya eğitimin başlangıcından sonra Katılımcı’nın işbu sözleşmeden cayma hakkı mevcut olmayıp, ücreti iadesi yapılmayacaktır.

Madde 8 – Bildirimler

İşbu sözleşme çerçevesinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, Bahar Yıldırım yetkililerinin e-posta adresleri ve Katılımcı’nın e-posta adresi arasında e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Katılımcı, işbu sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Bahar Yıldırım ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 – Mücbir Sebepler

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, darbe, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu mücbir sebepler olması halinde ifa imkansızlığı olarak değerlendirilecek olup, Daha önce ödenen ödemelerin Katılımcı’ya geri ödenmesi Bahar Yıldırım’ın tasarrufunda olacaktır.

Madde 10 – Yürürlük

İşbu sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Katılımcı, işbu sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu sözleşme yürürlüğe girecektir.

Katılımcı, Bahar Yıldırım’ın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde Bahar Yıldırım tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini, sözleşme şartlarını kabul ederek herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 11 – İhtilafların Çözümü ve Yetki

İşbu sözleşme’den doğabilecek ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Katılımcı’nın veya Bahar Yıldırım’ın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

 

LİSANS ve AKREDİTASYONLAR

Mesaj Gönder
Whatsappdan yaz
Merhabalar !